رئیس کمیته انضباطی

تعداد بازدید:۶۷

 نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی ملک محمدی    

آدرس محل کار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند،ساختمان اداری، طبقه اول، معاونت دانشجویی – تلفن:76301195