مراحل صدور گواهی اشتغال به تحصیل

تعداد بازدید:۵۲

مراحل درخواست گواهی اشتغال به تحصیل

 

مراجعه به پورتال شخصی

 

امور دانشجویی

 

درخواستهای دانشجویی

 

ثبت درخواست گواهی

 

تذکر:در صورت عدم فعال بودن پنجره گواهی  اشتغال به تحصیل ( جهت ثبت درخواست) دانشجو می بایست تسویه حساب کامل مالی نماید.