کلیپ

تعداد بازدید:۳۳۴

 

جریان عشق در خانه (از مجموعه ویدئوهای کوتاه «فراز و فرود زندگی در روزهای کرونایی»، تولید شده در دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان)

خوب شنیدن- همدلی (از مجموعه ویدئوهای «فراز و فرود زندگی در روزهای کرونایی»، تولید شده در دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان)

آینه باشیم- همدلی (از مجموعه ویدئوهای «فراز، فرود، زندگی»، تولید شده در دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان)

منطقی نباشیم (از مجموعه ویدئوهای «فراز و فرود زندگی» تولید شده در دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان)

بهشت هم باشیم (از مجموعه ویدئوهای «فراز و فرود زندگی در روزهای کرونایی»، تولید شده در دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان)

همراهی و هماهنگی (از مجموعه ویدئوهای «فراز و فرود زندگی در روزهای کرونایی»، تولید شده در دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان)

سه قدم تا بهشت (از مجموعه ویدئوهای «فراز و فرود زندگی در روزهای کرونایی»، تولید شده در دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان)

تعامل دلچسب با شوخی 1 (از مجموعه ویدئوهای «فراز و فرود زندگی در روزهای کرونایی»، تولید شده در دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان).

تعامل دلچسب با شوخی 2 (از مجموعه ویدئوهای «فراز و فرود زندگی در روزهای کرونایی»، تولید شده در دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان).

تعامل دلچسب با شوخی 3 (از مجموعه ویدئوهای «فراز و فرود زندگی در روزهای کرونایی»، تولید شده در دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان)

تعامل دلچسب با شوخی 4 (از مجموعه ویدئوهای «فراز و فرود زندگی در روزهای کرونایی»، تولید شده در دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان)

تنظیم هیجان 1 (از مجموعه ویدئوهای «فراز و فرود زندگی در روزهای کرونایی»، تولید شده در دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان)

رضایت زوجیت (از مجموعه ویدئوهای «پنجره ای به خوشبختی»

سیب زمینی (از مجموعه آرامش جاویدان)

آیا بلایای طبیعی نشانه کیفر خداوند است؟ (از زبان استاد مطهری بشنوید)

معنویت در عصر تکنولوژی (استاد مطهری)

فاصله گذاری اجتماعی در محل کار

فاصله گذاری اجتماعی در محیط های اداری

ازدواج آسان جوانان