اطلاعیه و بخشنامه ها نقل و انتقالات

اطلاعیه زمان ثبت درخواست نقل و انتقال

زمان ثبت درخواست نقل و انتقال دانشجویی جهت

نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 از مورخ 20/03/97

لغایت 15/04/97 می باشد .لازم به ذکر است

درخواست های نقل و انتقال تنها از طریق مراجعه

به آدرس :  monada.iau.ir قابل پذیرش و رسیدگی است .

لذا ضروری است تمامی درخواست ها صرفا"

از طریق سامانه منادا ،ثبت و مورد پیگیری قرار گیرد .

به دانشجویان گرامی توصیه می شود

از موکول نمودن ثبت درخواست نقل و انتقال ،

به روزهای پایانی خودداری نمایند .