مسئول دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی

نام و نام خانوادگی: روح الله گودرزی
آدرس محل کار:دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند،ساختمان اداری،طبقه اول

شماره تماس: 29-76301225 داخلی 2220