مسئول دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی

تعداد بازدید:۱۲۴۱

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا شاه حسینی
آدرس محل کار:دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند،ساختمان اداری،طبقه اول

شماره تماس: 29-76301225 داخلی
2220

شماره مستقیم دفتر: 76301195