معرفی کارشناس

 نام و نام خانوادگی: فاطمه مهرابی

-عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه

آدرس محل کار:دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند،ساختمان اداری،طبقه چهارم

شماره تماس: 29-76301225 داخلی 2015
-2014

تعداد بازدید:۶۷۹