پزشک معتمد

خانم دکتر حاج امینی: پزشک معتمد واحد

اطلاع کلیه اساتید، کارکنان و دانشجویان محترم می­رساند که، ساعت حضور پزشک معتمد دانشگاه در روزهای یکشنبه  از ساعت 8/00 الی 11/30، سه­ شنبه  ازساعت 11/30 الی 12/30  و همچنین از ساعت 14/00 الی 16/00 و چهارشنبه  از ساعت11/30 الی 12/30می­باشد، از متقاضیان محترم تقاضا می­شود در ساعات تعیین شده فوق به این مرکز مراجعه نمایند.

ضمناً محل استقرار پزشک در طبقه سوم ساختمان اداری دانشگاه می­باشد.