فرم ها

اطلاعیه مهم درخصوص مجوز خروج از کشور دانشجویان مشمول( برادر)

 با عنایت به بخشنامه جدید سازمان وظیفه عمومی درخصوص صدور مجوز خروج ازکشور جهت سفرهای زیارتی وسیاحتی ازتاریخ 95/2/15جهت ثبت نام باید به سایت سازمان نظام وظیفه به آدرس:

www.evazifeh.epolice.ir 

مراجعه و پس ازمطالعه نسبت به تکمیل فرم الکترونیکی اقدام فرمائید؛لذا مراجعه حضوری به واحد دیگر نیاز 
نمی باشد.

تذکرات مهم:

1-نام کاربری شما درسامانه،شماره ملی و رمز ورود،کد سخا می باشد(کد سخا بر روی برگه معافیت تحصیلی دانشجو موجود می باشد؛در صورت نداشتن کد مذکور،باید به مراکز پلیس بعلاوه 10 مراجعه نمایید.) 

2-پل ارتباطی دانشجو با سامانه(پیامک) می باشد؛ لذا در ثبت شماره موبایل نهایت دقت صورت پذیرد.

 

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد دماوند

اداره امور مشمولین

فرم های سفر های علمی و نیمه علمی
فرم شماره 1
فرم شماره 2
واریز مبلغ 20000 ریال به شماره حساب0104460446004 بانک ملی به نام دانشگاه آزاداسلامی(تکمیل فرم شماره 1و2توسط دانشجو  الزامی می باشد)
فرم های مسابقات ورزشی
فرم شماره 1
فرم شماره 2
مدارک مورد نیاز : گواهی از فدراسیون ورزشی مربوطه - واریز مبلغ 20000 ریال به شماره حساب 0104460446004 بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسلامی(تکمیل فرم شماره 1و2 توسط دانشجو الزامی می باشد).