مسئول بازدید های علمی

خانم مرتضوی
آدرس محل کار:دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند،ساختمان اداری،طبقه اول

شماره تماس:29-76301225 داخلی 2320