کارشناس مشمولین

تعداد بازدید:۱۴۸۵

نام و نام خانوادگی: مجید متولی

آدرس محل کار:دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند،ساختمان اداری،طبقه دوم
شماره تماس: 29-76301225 داخلی  2223