بخشنامه ها وآیین نامه ها کار دانشجویی

تعداد بازدید:۱۵۲۴

 

 

 

خلاصه ای از آیین نامه کار دانشجویی

به منظوربهره گیری ازتوانمندی های دانشجویان در پیشبرد امور آموزشی ، دانشجویی ، پژوهشی،فرهنگی و ایجاد زمینه مناسب جهت کسب تجربه برای دانشجویان و کمک به آنان در جهت تأمین بخشی از مخارج تحصیلی ، آیین نامه کار دانشجویی به شرح زیر اعلام می گردد .

1- شرایط لازم برای دانشجویان متقاضی کار دانشجویی

1-1گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی

1-2داشتن صلاحیت های عمومی ، حسن سلوک واخلاق حسنه

1-3نداشتن سابقه در کمیته انضباطی واحد

1-4نداشتن در آمد کافی برای تامین هزینه های جاری به تشخیص مسئولین واحد

1-5 داشتن میانگین حداقل نمره 12 برای دوره های کاردانی و کارشناسی و نمره 14 برای مقاطع بالاتر

1-6 داشتن اعلام نیاز از معاونت های ذیربط برای انجام کار دانشجویی

1-7 داشتن کار آیی لازم برای انجام وظایف محوله به  تشخیص معاون ذیربط

2- گردش کار ثبت نام متقاضیان کار دانشجویی :

2-1مراجعه دانشجو به مدیردانشجویی با در دست داشتن کارنامه کلی تا تاریخ 90/01/30

2-2تکمیل نمودن فرم تقاضای کار دانشجویی

 

3 : استفاده از کار دانشجویی برای انجام کارها و امور کلیدی که به نحوی با سرنوشت تحصیلی خود دانشجو یا دیگردانشجویان ارتباط دارد یا در مواردی که امکان سوء استفاده از موقعیت ایجاد شده وجود دارد،ممنوع است. تشخیص و مسوولیت اجرای دقیق این امر بر عهده معاونت ذیربط است.

4 : صدور مجوز نهایی انجام کار دانشجویی و تعیین حداکثر ساعات کاردانشجو درهرترم،با توجه به تعداد واحدهای اخذ شده در آن ترم بر عهده حوزه معاونت دانشجویی واحد است . بدیهی است ساعات کار دانشجو نباید همزمان با ساعات تشکیل کلاس های درسی دانشجو باشد.

5 : پرداخت حق الزحمه دانشجو منوط  به تکمیل فرم گزارش کار( فرم شماره 3 )، تأیید کارانجام شده توسط معاونت ذیربط  و تصویب معاون دانشجویی واحد است.  

6: آخرین مهلت تحویل فرم گزارش کارحداکثر تا تاریخ پنجم ماه بعد می باشد و در صورت عدم تحویل در موعد مقرر دانشگاه تعهدی برای پرداخت حق االزحمه نخواهد داشت.                                 

 7 : حق الزحمه دانشجویان بهره مند از کار دانشجویی از محل  بودجه واحد باعنوان تخفیف دانشجویی پرداخت خواهد شد.

8 : چنانچه کار محوله موجب افت وضعیت آموزشی دانشجو شود ، معاون دانشجویی ساعات کار او را برای نیمسال بعد کاهش داده و در صورت افزایش افت تحصیلی ، از ادامه کار وی جلوگیری خواهد شد.

9 : در صورت عدم رضایت واحد از کار دانشجو و یا رفع نیاز، با اعلام قبلی و رعایت فاصله زمانی مناسب به کار دانشجو خاتمه داده می شود .

10 : اجرای مفاد این ایین نامه هیچ گونه تعهد استخدامی برای واحد در قبال دانشجو ایجاد نخواهد کرد .

حوزه معاونت دانشجویی