مسئول کار دانشجویی

تعداد بازدید:۱۱۴۶

 

نام و نام خانوادگی: روح الله گودرزی

آدرس محل کار:دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند،ساختمان اداری،طبقه دوم
شماره تماس:29-76301225 داخلی 2224