مسئول مرکز مشاوره

نام و نام خانوادگی: فرید فتحعلی

آدرس محل کار:دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند،ساختمان اداری ،طبقه دوم

شماره تماس:29-76301225 داخلی 2224