مسئول صندوق رفاه

نام و نام خانوادگی: آقای شریفی راد
آدرس محل کار:دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند،ساختمان اداری،طبقه اول 

شماره تماس:29-76301225 داخلی  2312