فرایند صدور گواهی

تعداد بازدید:۱۲۱۷
 

 

درخواست گواهی اشتغال به تحصیل

1-     درخواست گواهی فقط از طریق اینترنت امکان پذیر می باشد.و توسط دفتر صدور گواهی چاپ می گردد.

2-     برای دانشجویان انتقالی اخراجی میهمان به این واحد انصرافی- گواهی اشتغال به تحصیل صادر نمی گردد.

     گواهی ها توسط دفتر صدور گواهی چاپ گردیده توسط معاونت دانشجویی امضاء می گردد- وتوسط دبیرخانه دانشگاه مهر می گردد-