مسئول واحد صدور گواهی

نام و نام خانوادگی: اقای تسلیمی

آدرس محل کار:دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند،ساختمان اداری،طبقه دوم

شماره تماس:29-76301225 داخلی 2219