امور خوابگاه

تعداد بازدید:۱۹۰۶

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه مهرابی
آدرس محل کار:دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند،ساختمان اداری،طبقه دوم
شماره تماس: 29-76301225 داخلی 2214

اسکان خوابگاه دانشجویی

فرم تعهدنامه سکونت در خوابگاه

آدرس ایمیل جهت پاسخگویی به دانشجویان:

daneshjooei@damavandiau.ac.ir