مرکز مشاوره

ساعت حضور مشاورین در دانشگاه

 

  1. خانم دکتر رسولی روزهای یکشنبه از ساعت 08/00الی 16/10
  2. آقای دکتر نیکمراد روزهای سه­شنبه از ساعت 11/30 الی 16/10
  3. خانم دکتر کاویانی روزهای چهارشنبه از ساعت 08/00 الی 16/10

با تشکر – امور مشاوره واحد