کارشناس اتوماسیون تغذیه

تعداد بازدید:۱۴۱۳

نام و نام خانوادگی:  روح الله گودرزی

محل کار: ساختمان اداری-  طبقه دوم - اتوماسون تغذیه

شماره تماس : 29-76301225    داخلی 2221