مسئول اتوماسیون تغذیه

تعداد بازدید:۱۲۹۰

 

نام و نام خانوادگی:  روح الله گودرزی

محل کار: ساختمان اداری-  طبقه دوم - اتوماسون تغذیه

شماره تماس : 29-76301225    داخلی 2224