صدور گواهی اشتغال به تحصیل

تعداد بازدید:۱۹۵۹

نام و نام خانوادگی: مجید متولی

آدرس محل کار:دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند،ساختمان اداری،طبقه دوم

شماره تماس:29-76301225 داخلی 2223

 

درخواست گواهی اشتغال به تحصیل

  1.      درخواست گواهی فقط از طریق اینترنت امکان پذیر می باشد.و توسط دفتر صدور گواهی چاپ می گردد.
  2.      برای دانشجویان انتقالی – اخراجی – میهمان به این واحد – انصرافی- گواهی اشتغال به تحصیل صادر نمی گردد.
  •      گواهی ها توسط دفتر صدور گواهی چاپ گردیده توسط معاونت دانشجویی امضاء می گردد- وتوسط دبیرخانه دانشگاه مهر می گردد-
  • آدرس ایمیل جهت پاسخگویی به دانشجویان:

    daneshjooei@damavandiau.ac.ir