امور تغذیه

تعداد بازدید:۱۵۶۵

نام و نام خانوادگی:  روح الله گودرزی

محل کار: ساختمان اداری-  طبقه دوم - اتوماسون تغذیه

شماره تماس : 29-76301225    داخلی 2224

آدرس ایمیل جهت پاسخگویی به دانشجویان:

daneshjooei@damavandiau.ac.ir