کانون فارغ التحصیلان

نام و نام خانوادگی: مجید متولی

آدرس محل کار:دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند،ساختمان آموزشی مجتمع شماره یک،طبقه سوم 

شماره تماس:76328181 داخلی2166