مدیر دانشجویی

 

 

سوابق تحصیلی

   1- کارشناسی مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)
   2- کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
   3- دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی

سوابق دانشگاهی

  - مسئول سایت کامپیوتر دانشگاه از تاریخ 85/06/13 لغایت 87/06/01
  - رئیس اداره امتحانات واحد از تاریخ 87/06/01 لغایت 92/05/22
  - مدیر دانشجویی از تاریخ 92/05/22 تاکنون