رئیس اداره امور دانشجویی و خدمات دانشجویی

تعداد بازدید:۳۷۹۱

 

محمد رضا آصفی

سوابق تحصیلی

   1- کارشناسی برق مخابرات
   2- کارشناسی ارشد برق مخابرات
   3- دانشجوی دکتری برق مخابرات

سوابق دانشگاهی

  - کارشناس آزمایشگاه برق دانشگاه از تاریخ 85/06/13 لغایت 95/07/01
  - مسئول کارگاهها و آزمایشگاههای واحد از تاریخ 89/06/01 لغایت 93/07/01

- مدیر برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان دانشگاه از تاریخ 93/06/01 لغایت 97/07/01
  - رئیس اداره دانشجویی از تاریخ 97/07/24 تاکنون

شماره تماس:76301196

آدرس ایمیل جهت پاسخگویی به دانشجویان:

daneshjooei@damavandiau.ac.ir