معرفی معاون دانشجویی و فرهنگی

تعداد بازدید:۲۴۷۹

 نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی ملک محمدی    

آدرس محل کار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند،ساختمان اداری، طبقه اول، معاونت دانشجویی – تلفن:76301195