معرفی معاون دانشجوئی و فرهنگی

 

  مشخصات فردی

 

نام و نام خانوادگی:                

 

  آدرس محل کار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند،ساختمان اداری، طبقه اول، معاونت دانشجویی – تلفن:76301195

 

سوابق تحصیلی

1- کارشناسی ارشد پژوهش اجتماعی
2- کارشناسی ارشد قرآن و حدیث
3- دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی