مسابقه قرآنی

عنوان فرم
 • نام و نام خانوادگی*نام کامل
  0
 • 1
 • 2
 • در قرآن کریم صدای بلند به چه صدایی تشبیه شده و درچه سوره ای آمده است؟*
  صدای فرزند بر پدر و مادر-زمر
  صدای الاغ- لقمان
  صدای زنبور-نمل
  3
 • آیه ی 4 سوره ی مبارکه نور به چه موضوع حقوقی اشاره دارد؟*
  برای تهمت زدن به زن عفیف باید 4 شاهد بیاورند
  تهمت زنا بدون شاهد ، هشتاد ضربه تازیانه دارد
  شهادت فاسقان در دادگاه رسیدگی نمیشود
  4
 • اولین آیه قرآن کریم که بر پیامبر (ص) نازل شد کدام آیه شریفه است؟*
  سوره قدر
  سوره بقره
  سوره علق
  5
 • تنها سوره ی قرآن که بسم الله الرحمن الرحیم ندارد و نام سوره ای که در آن دو بار این آیه تکرار شده است؟*
  یوسف- مجادله
  توبه- نمل
  برائت از مشرکین- بقره
  6
 • زیباترین داستان قرآن کدام موضوع است؟*
  داستان حضرت نوح
  داستان حضرت یوسف
  داستان حضرت موسی
  7
 • قلب قرآن و عروس قرآن به ترتیب چه سوره هایی گفته میشود؟*
  بقره-کوثر
  یس-الرحمن
  الرحمن-یس
  8
 • از نظر امام علی (ع) زکات عقل چیست؟*
  نشر آن
  تحمل نادان
  تحصیل علم
  9
 • حضرت رسول اکرم (ص) درباره ی پشیمانی از گناه چه فرموده اند؟*
  مانند توبه است چنانکه اصلا گناه نکرده است
  سودی ندارد
  همچون لکه ای سیاه بر قلب انسان می ماند
  10
 • در قرآن کریم چند سوره با حروف مقطعه آغاز میشود؟*
  28
  29
  30
  11
 • دومین آیه ی شریفه سوره بقره به چه موضوعی اشاره دارد؟*
  کتاب قرآن مایه هدایت پرهیزکاران است
  کتاب با عظمتی که هیچ شکی در آن نیست
  هر دو
  12
 • 13
 • شماره تماس*
  14